Kềm cắt

Kềm nhọn, bằng, đa năng

Kềm bấm cos

Kềm tuốt cáp, cắt vỏ

Tool nhấn dây